Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KLAAR original en op elke overeenkomst die tot stand komt tussen KLAAR original en een consument, hierna klant genoemd. KLAAR original is een initiatief van Houps & Partners, gevestigd President Kennedylaan 136, 2343 GV te Oegstgeest. Ingeschreven bij KvK te Den Haag onder nummer 54837669.

Door Uw bestelling via onze Online Shop geeft U te kennen dat U met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. KLAAR original heeft het recht haar leveringsvoorwaarden en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Het aanbod

KLAAR original is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. KLAAR original kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Overeenkomst 

De overeenkomst komt tot stand nadat een bestelling door een klant schriftelijk bij KLAAR original is ingediend, middels email of het bestelformulier in de webwinkel en KLAAR original deze schriftelijk is bevestigd.

De bestelling dient de volgende informatie te bevatten: gewenst product, kleur, aantal, maat, naam en adres van de klant, emailadres, telefoonnummer van de klant, gewenst leveringsadres.

Voor producten die niet tot de standaard collectie behoren, niet uit voorraad geleverd worden, maar bijvoorbeeld, op verzoek van de klant worden gemaakt, aangepast of besteld, en bestellingen die anderszins afwijken van de standaard bestelling via de webshop, hierna ‘bijzondere bestelling’ genoemd, zal steeds een afzonderlijk aanbod met prijsopgave gedaan worden door KLAAR original. Een dergelijk aanbod is geldig gedurende de in het aanbod vermelde termijn. Indien in het aanbod geen termijn is vermeld geldt het aanbod gedurende een periode van 14 dagen.

KLAAR original zal bestellingen zo snel mogelijk schriftelijk (per email) bevestigen, doch is te allen tijden gerechtigd bestellingen te weigeren.

De prijs en betaling 

De op de website vermelde prijzen betreffen de prijzen voor de producten uit de standaard collectie. Zij gelden voor zover de producten voorradig zijn.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Bij druk- en zetfouten is KLAAR original niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Voor bijzondere bestellingen zal KLAAR original en afzonderlijke prijsopgave doen.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief b.t.w., maar exclusief verzendkosten.

Verzendkosten worden afzonderlijk vermeld op de website of, in het geval van een bijzondere bestelling, in het afzonderlijke aanbod van KLAAR original.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen KLAAR original en de klant anders overeen wordt gekomen, geschiedt betaling via de op de webshop aangegeven betalingsprocedures.

In het geval van een bijzondere bestelling dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na bevestiging van de bestelling door KLAAR original, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen KLAAR original en de klant een andere betalingstermijn overeen wordt gekomen.

Levering en uitvoering 

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan KLAAR original bij de schriftelijke bestelling kenbaar heeft gemaakt als gewenst leveringsadres.

KLAAR original streeft ernaar alle leveringen van producten uit voorraad binnen 3 dagen na de bevestiging van de bestelling en ontvangst van de volledige betaling uit te voeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

Voor bijzondere bestellingen, zal steeds een afzonderlijke leveringstermijn aangegeven worden door KLAAR original.

Hoewel KLAAR original zich in zal spannen om deze leveringstermijnen na te leven, zijn zij niet bindend.

Indien er vertraging in de levering op zal treden zal KLAAR original de klant hierover zo spoedig mogelijk informeren.

In het geval dat bestelde producten niet voorradig zijn of om andere redenen niet leverbaar zijn of blijken te zijn, zal KLAAR original de klant hiervan op de hoogte stellen en, voor zover de klant reeds betalingen heeft verricht, het van de klant ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen.

Het risico ten aanzien van het product gaat over op de klant op het moment van levering.

De klant dient het product na ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren.

Foutieve leveringen en zichtbare beschadigingen aan geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk bij KLAAR original gemeld te worden via info@klaar-original.nl.

Hierna wordt de levering geacht conform de bestelling en zonder zichtbare gebreken te zijn.

Garantie

Garantie heeft de klant alleen bij een gegronde klacht.

Op de door KLAAR original geleverde producten zit een garantietermijn van 3 maanden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan KLAAR original schriftelijk te worden gemeld via info@klaar-original.nl.

Retourzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en nieuwstaat verkerend.

De garantie geldt niet indien:

de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld.
beschadiging door opzet, of door nalatigheid ( bijvoorbeeld water-, val en/of stootschade);
onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
normale slijtage en/of
beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Herroepingsrecht 

Bij een aankoop heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van redenen, binnen de wettelijke termijn van 14 dagen te ontbinden.

Deze bedenktijd van 14 dagen vangt aan op de eerste dag na de dag waarop het product op het opgegeven leveringsadres is afgeleverd.

Tijdens deze bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product conform de bestelling is en vrij is van zichtbare gebreken en of hij het product wenst te behouden.

Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument dit voor het einde van de bedenktijd schriftelijk kenbaar maken aan KLAAR original d.m.v. het retourformulier te sturen aan info@klaar-original.nl

Klant zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking, conform de door KLAAR original verstrekte instructies, aan KLAAR original retourneren.

De kosten van retourzending komen voor rekening van de consument.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal KLAAR original het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk na ontvangst van het onbeschadigde product door KLAAR original terugbetalen.

Alleen indien de gehele bestelling retour gestuurd wordt, worden de in rekening gebrachte verzendkosten ook geretourneerd.

Het herroepingsrecht uit dit artikel geldt niet voor producten die specifiek voor de klant zijn aangepast, gemaakt of ingekocht en overige bijzondere bestellingen.

KLAAR original staat er voor in dat de producten met de grootste zorgvuldigheid tot stand zijn gebracht en dat zij, op het moment van levering, in overeenstemming zijn met de specificaties van de bestelling en vrij zijn van defecten.

Daar dit natuurlijke materialen betreft kan KLAAR original niet in staan voor afwijkingen in de kleur van lederwaren, noch voor het optreden van verkleuring in, of het afgeven van kleur door deze materialen.

De aansprakelijkheid van KLAAR original blijft te allen tijden beperkt tot de aanschafprijs van de door haar geleverde producten, tenzij schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van KLAAR original.

Overige bepalingen

Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmeer of programmafouten in mailings per E-mail of via onze Internetsite, kan KLAAR original geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Op deze Algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KLAAR original en op elke overeenkomst die tot stand komt tussen KLAAR original en een consument, hierna klant genoemd. KLAAR original is een initiatief van KLAAR concepten, gevestigd President Kennedylaan 136, 2343 GV te Oegstgeest. Ingeschreven bij KvK te Den Haag onder nummer 54837669.

Door Uw bestelling via onze Online Shop geeft U te kennen dat U met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. KLAAR original heeft het recht haar leveringsvoorwaarden en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Het aanbod

KLAAR original is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. KLAAR original kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat een bestelling door een klant schriftelijk bij KLAAR original is ingediend, middels email of het bestelformulier in de webwinkel en KLAAR original deze schriftelijk is bevestigd.

De bestelling dient de volgende informatie te bevatten: gewenst product, kleur, aantal, maat, naam en adres van de klant, emailadres, telefoonnummer van de klant, gewenst leveringsadres.

Voor producten die niet tot de standaard collectie behoren, niet uit voorraad geleverd worden, maar bijvoorbeeld, op verzoek van de klant worden gemaakt, aangepast of besteld, en bestellingen die anderszins afwijken van de standaard bestelling via de webshop, hierna ‘bijzondere bestelling’ genoemd, zal steeds een afzonderlijk aanbod met prijsopgave gedaan worden door KLAAR original. Een dergelijk aanbod is geldig gedurende de in het aanbod vermelde termijn. Indien in het aanbod geen termijn is vermeld geldt het aanbod gedurende een periode van 14 dagen.

KLAAR original zal bestellingen zo snel mogelijk schriftelijk (per email) bevestigen, doch is te allen tijden gerechtigd bestellingen te weigeren.

De prijs en betaling

De op de website vermelde prijzen betreffen de prijzen voor de producten uit de standaard collectie. Zij gelden voor zover de producten voorradig zijn.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Bij druk- en zetfouten is KLAAR original niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Voor bijzondere bestellingen zal KLAAR original en afzonderlijke prijsopgave doen.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief b.t.w., maar exclusief verzendkosten.

Verzendkosten worden afzonderlijk vermeld op de website of, in het geval van een bijzondere bestelling, in het afzonderlijke aanbod van KLAAR original.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen (K)LAAR original en de klant anders overeen wordt gekomen, geschiedt betaling via de op de webshop aangegeven betalingsprocedures.

In het geval van een bijzondere bestelling dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na bevestiging van de bestelling door KLAAR original, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen KLAAR original en de klant een andere betalingstermijn overeen wordt gekomen.

Levering en uitvoering

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan KLAAR original bij de schriftelijke bestelling kenbaar heeft gemaakt als gewenst leveringsadres.

KLAAR original streeft ernaar alle leveringen van producten uit voorraad binnen 5 dagen na de bevestiging van de bestelling en ontvangst van de volledige betaling uit te voeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

Voor bijzondere bestellingen, zal steeds een afzonderlijke leveringstermijn aangegeven worden door KLAAR original.

Hoewel KLAAR original zich in zal spannen om deze leveringstermijnen na te leven, zijn zij niet bindend.

Indien er vertraging in de levering op zal treden zal KLAAR original de klant hierover zo spoedig mogelijk informeren.

In het geval dat bestelde producten niet voorradig zijn of om andere redenen niet leverbaar zijn of blijken te zijn, zal KLAAR original de klant hiervan op de hoogte stellen en, voor zover de klant reeds betalingen heeft verricht, het van de klant ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen.

Het risico ten aanzien van het product gaat over op de klant op het moment van levering.

De klant dient het product na ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren.

Foutieve leveringen en zichtbare beschadigingen aan geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk bij KLAAR original gemeld te worden via info@klaar-original.nl.

Hierna wordt de levering geacht conform de bestelling en zonder zichtbare gebreken te zijn.

Garantie

Garantie heeft de klant alleen bij een gegronde klacht.

Op de door KLAAR original geleverde producten zit een garantietermijn van 3 maanden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan KLAAR original schriftelijk te worden gemeld via info@klaar-original.nl.

Retourzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en nieuwstaat verkerend.

De garantie geldt niet indien:

De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld.
beschadiging door opzet, of door nalatigheid ( bijvoorbeeld water-, val en/of stootschade);
onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
normale slijtage en/of
beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Herroepingsrecht

Bij een aankoop heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van redenen, binnen de wettelijke termijn van 14 dagen te ontbinden.

Deze bedenktijd van 14 dagen vangt aan op de eerste dag na de dag waarop het product op het opgegeven leveringsadres is afgeleverd.

Tijdens deze bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product conform de bestelling is en vrij is van zichtbare gebreken en of hij het product wenst te behouden.

Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument dit voor het einde van de bedenktijd schriftelijk kenbaar maken aan KLAAR original d.m.v. het retourformulier te sturen aan info@klaar-original.nl

Klant zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking, conform de door KLAAR original verstrekte instructies, aan KLAAR original retourneren.

De kosten van retourzending komen voor rekening van de consument.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal KLAAR original het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk na ontvangst van het onbeschadigde product door KLAAR original terugbetalen.

Alleen indien de gehele bestelling retour gestuurd wordt, worden de in rekening gebrachte verzendkosten ook geretourneerd.

Het herroepingsrecht uit dit artikel geldt niet voor producten die specifiek voor de klant zijn aangepast, gemaakt of ingekocht en overige bijzondere bestellingen.

(K)LAAR original staat er voor in dat de producten met de grootste zorgvuldigheid tot stand zijn gebracht en dat zij, op het moment van levering, in overeenstemming zijn met de specificaties van de bestelling en vrij zijn van defecten.

Daar dit natuurlijke materialen betreft kan KLAAR original niet in staan voor afwijkingen in de kleur van lederwaren, noch voor het optreden van verkleuring in, of het afgeven van kleur door deze materialen.

De aansprakelijkheid van KLAAR original blijft te allen tijden beperkt tot de aanschafprijs van de door haar geleverde producten, tenzij schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van KLAAR original.

Overige bepalingen

Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmeer of programmafouten in mailings per E-mail of via onze Internetsite, kan KLAAR Original geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Op deze Algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2019 klaaroriginal | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.